Museokortilla vapaa pääsy!
Seuraa Youtube-kanavaamme!

Osoite: Linnanrakentajantie 12, 00810 Helsinki.
Puh.: 040-1526185
S-posti: hertonasgard (at) gmail.com

Tai ota yhtettä alla olevan lomakkeen avulla! Kiitos!

Ota yhteyttä

Skriv siffran 3 med bokstäver:

Blogi

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Bygget av utställningen “Sommar och spel” år 2021

Den 21 januari 2021 startade Helsingfors universitet kurs i yrkesliv och kulturjobb ”Museiprojekt- kursen”, som skulle ge studeranden en inblick i arbetet i att skapa en utställning med historiskt tema. I denna kurs skulle studeranden nämligen producera en egen utställning på Hertonäs gårds museum. Kursen leddes av universitetslektor Derek Fewster och Hertonäs gårds museiintendent Eva Ahl-Waris. Deltagarna var åtta studeranden från kandidatprogrammet i historia och en från magisterprogrammet kultur och kommunikation. Under ca fyra månader producerade studerandena utställningen ”Sommar och spel” som handlar om barndom på 1800-talet och består av en fysisk utställning av leksaker och en virtuell utställning på bookcreator.com. Utställningen Sommar och spel är tillgänglig för publik varje söndag från maj till september klockan 12–14. Läs mer nedan!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Creating the Exhibition “Summer and Games” 2021

The 21st of January 2021 a course on professional work in the cultural sector was started at the University of Helsinki. The idea was to give students a taste of how much work goes into building an exhibition with a historical theme - the students worked on an exhibition of their own at the Herttoniemi manor museum to achieve this goal. The course was led by university lecturer Derek Fewster and the curator of Herttoniemi manor museum, Eva Ahl-Waris, and eight bachelor’s degree students from the historical programme as well as one master’s degree student from the programme of Culture and Communications took part in the course. Over the course of four months they produced “Summer and Games”, an exhibition about 19th century childhood which consists of a physical toy exhibition as well as a virtual one, hosted on the platform bookcreator.com. The physical part of the exhibition is available to the public every Sunday from May until September at 12-14 o’clock. Continue reading below to find out more!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Topelius & Tarinalyhty (Storylantern) - Classical Tales in a New Setting

#Tarinalyhty (Storylantern) produced a public artwork and mobile game in the park of Hertonäs Manor Museum in 2019-20. This year we continued the co-operation and produced a storytelling project presenting famous stories written by Zachris Topelius. In April and May we worked with students in drama at Snellman-korkeakoulu that created tours in Swedish and Finnish in the park for pupils from the local schools. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
13.05.2021 kl. 08:55

Topelius & Tarinalyhty (Sagolyktan) - klassiska sagor i ny inramning

#Tarinalyhty (Sagolyktan) producerade ett publikt konstverk med ett mobilt spel i Hertonäs gårds museums park år 2019-20. I år var det dags att återuppta samarbetet, vilket utmynnade i ett sagoteringsprojekt med topelianskt tema. I april-maj samarbetade vi med Snellman-högskolans dramalinje och höll turer i parken för lokala skolelever på finska och svenska. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
13.05.2021 kl. 08:55

Topelius & Tarinalyhty - klassiset sadut uusin kuosin

#Tarinalyhty tuotti Herttoniemen kartanon museon puistoon yleisöteoksen ja mobiilipelin producerade v. 2019-20. Tänä vuonna halusimme jatkaa yhteistyötä ja tuotettiin satuprojekti Topelius-teemalla. Huhti-toukokuussa teimme yhteistyötä Snellman-korkeakoulun draamalinjan kanssa, ja kierroksia vedettiin puistossa suomeksi ja ruotsiksi paikallisille koululaisille. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
13.05.2021 kl. 08:55

Statyn Alexander II i Helsingfors

Efter Borgå lantdag år 1809 hade ständerna i Finland inte sammankallats på 54 år. Kejsare och Självhärskare Alexander II över hela Ryssland var även Storfurste av Finland. Han sammankallade ständerna i Finland till en lantdag i Helsingfors år 1863. Kejsaren öppnade själv högtidligt lantdagen med ett tal den 18 september 1863. Talet och året 1863 har avbildats på statyn Alexander II på Senatstorget. På lantdagen beslöts att de finländska lagarna och förordningarna från och med nu skulle bestämmas i Finland. Lantdagen började även sammanträda regelbundet. Kejsaren behöll dock rätten att själv ändra på grundlagen vid behov. Geheimerådet Gabriel Anton Cronstedt och dennes bror senatorn i ekonomiedepartementet Carl Olof Cronstedt var med på lantdagen. Ytterligare information om denna tid finns på Hertonäs gård. Läs mer nedan!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:23

Aleksanteri II:n patsas Helsingissä

Suomen säädyt eivät kokoontuneet 54:ään vuoteen vuoden 1809 Porvoon maapäivien jälkeen. Koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias Aleksanteri II oli myös Suomen Suuriruhtinas. Hän kutsui Suomen säädyt koolle valtiopäiville Helsinkiin vuonna 1863. Keisari avasi henkilökohtaisesti valtiopäivät juhlallisesti puheellaan 18. syyskuuta 1863. Puhe ja vuosiluku 1863 on kuvattu Aleksanteri II:n patsaassa Senaatintorilla. Valtiopäivät päättivät, että Suomen laeista ja säädöksistä tulisi tästä lähtien päättää kotimaassa. Valtiopäivät kutsuttiin koolle tasaisin väliajoin. Keisari piti kuitenkin kiinni oikeuksistaan muuttaa perustuslakia tarpeen vaatiessa. Salaneuvos Gabriel Anton Cronstedt ja hänen veljensä, talousministeriön senaattori Carl Olof Cronstedt, osallistuivat valtiopäiviin. Lisätietoa tästä ajasta löytyy Herttoniemen kartanosta. Lue lisää alla!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:14

A Monument in Helsinki Commemorating Alexander II

After the assembly of the land in Porvoo in 1809 the estates of Finland had not been called for to meet in 54 years. The Supreme Emperor Alexander II of Russia was also Grand Duke of Finland. He summoned the estates to a new assembly in Helsinki in 1863. The emperor himself opened the meeting solemnly with a speech 18th September 1863. The speech and the year 1863 are visible on the monument commemorating Alexander II in the Senate Square. At the assembly, the Finnish estates decided that new laws and decrees should be legislated in Finland. The land assembly began to meet regularly. The emperor kept the right of veto for himself regarding the Finnish constitution. Privy councillor Gabriel Anton Cronstedt and his brother, the senator of the economic department Carl Olof Cronstedt, attended the land assembly. More information about this period can be found at Hertonäs manor. Read more below!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:46

Väderkvarnen från Täktom - ett landmärke för vårt museiområde

Väderkvarnen i trä på Hertonäs gårds museums område står ståtligt synlig mot den livligt trafikerade Borgbyggarvägen i Hertonäs. Väderkvarnen har flyttats hit från Täktom år 1922, då man också beslöt börja flytta byggnaderna från Knusbacka till området från Box i Sibbo. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:50

Tuulimylly Täktomista - museoalueemme maamerkki

09.04.2021 kl. 19:46
Herttoniemen kartanon museon alueella oleva puinen tuulimylly seisoo komeasti näköetäisyydessä läheiseltä vilkkaalta  Linnanrakentajantieltä Herttoniemessä. Tuulimylly on siirretty tänne Täktomista vuonna 1922, jolloin päätettiin siirtää myös Knusbackan rakennukset tänne Sipoon Boxista. Lue lisää alla! 


Herttoniemen kartanon museon alueella sijaitseva vanha tuulimylly on peräisin Hangon Täktomista. Kuva: EAW 2019.

Yhdistys Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka on perustettu vuonna 1906, omistaa edelleen Herttoniemen kartanon alueen ja kaikki täällä olevat rakennukset. Yhdistys ylläpitää myös museotoimintaa alueella. Vuonna 1919 päätettiin perustaa pitäjämuseo, mutta 1921 keskityttiin perustamaan uusmaalaisen suomenruotsalaisuuden kulttuurin museo. Tähän aikaan Herttoniemi kuului Helsingin pitäjään. Yhdistys oli jo aiemmin kerännyt vanhaa talonpoikaisesineistöä ja toiminta jatkui 1920-luvulla samalla kun avattiin Topelius-museo Herttoniemen kartanon päärakennukseen. Puisto restauroitiin ja muualle alueelle suunniteltiin pystyttää lukuisia uusmaalaisia talonpoikaisrakennuksia Helsingin Seurasaaren tai Tukholman Skansenin esikuvien mukaisesti. 


Tuulimylly vuonna 1955. Kuva: SOV.

Aluksi siirrettiin kaksi luhtiaittaa Sipoon Boxista alueelle. Pikku hiljaa siirrettiin muitakin rakennuksia muodostamaan nykyistä Knusbackan museotilaa SOV:in omistaman alueen pohjoisosassa. Samalla paikalle siirrettiin tuulimylly Täktomin Södergårdista, joka siihen aikaan kuului Bromarviin (nykyisen Hangon alueella). Muutto rahoitettiin Svenska småbruk och egna hem:iltä saaduin varoin (5 000 markkaa, joka vastaa 1 680 euroa vuonna 2021). Tuulimylly sijoitettiin vaunuvajan länsipuolelle, lähelle nykysistä Linnanrakentajantietä. 

Tuulimyllyt tuottavat siipiensä avulla tuulivoimaa, jolla voi esimerkiksi pumpata vettä tai jauhaa viljaa. Tuulimyllyjä  Zaanse Schansin ulkoilmamuseon alueella Alankomaissa. Kuva: EAW 2019.

1960-luvulla Herttoniemen kartanossa toimi lyhyen aikaa kurssikeskus. 1960-luvun lopulla museotoiminta jatkui ja museota alettiin pitää auki säännöllisesti. Rakennukset olivat selkeästi korjaamisen tarpeessa. Muutaman vuoden ajan esimerkiksi tuulimyllyltä oli puuttunut siivet. Vuonna 1971 mylly sai uudet siivet, jotka olivat taiteilija Aino Merimaan rahoittamat vastineeksi siitä, että hän sai pitää ateljeetaan Herttoniemen kartanolla. Siivet tilattiin Riihimäeltä ja niistä tehtiin aiempaa lyhyempiä, jotta lapset eivät ylettyisi niihin. Samalla SOV antoi korjata myllyn perustan puutavaralla, jonka Svenska småbruk och egna hem jälleen kustansi. 

Vuonna 1971 tuulimylly sai uudet siivet. Valitettavasti mylly sytytettiin palamaan 1988, jonka jälkeen se oli uudistettava lähes kokonaan. Kuva: SOV.

7. Elokuuta 1988 tuulimylly tuikattiin tuleen. Pyromaani oli sytyttänyt myllyn palamaan. Mylly oli osin hiiltynyt sisäpuolella ja siivet sekä laudoitus oli korjattava perusteellisesti.  Tuulimyllystä on muodostunut maamerkki ja eräänlainen symboli museolla sekä ravintola Wanhalle Myllylle, joka toimii alueella vanhassa inspehtorin talossa. Mylly tervehtii edelleen kaikkia alueella liikkuvia tervetulleeksi Herttoniemen kartanolla ja kutsuu kaikkia tutustumaan kartano- ja talonpoikaishistoriaan keskellä moderninta Helsinkiä. 

Lisätietoja:
Backman, Sigbritt 2017: Hertonäs gård - från säterier till museum. SOV. Helsingfors, tredje upplagan.
Backman, Sigbritt 2013: Tidsresa med Svenska Odlingens Vänner i Helsinge. SOV: Helsingfors.

Eva Ahl-Waris